Wednesday, December 14, 2011

JAWAPAN LATIHAN SISTEM BAHASA

SKEMA JAWAPAN

LATIHAN 1 : KATA NAMA AM

JAWAPAN

1.A 2. D 3. B 4. C

5.A 6. C 7. D 8. C

9.B 10. D 11. D 12. B

13. B 14. C 15. B 16. B

17. D 18. C 19. A 20. D

LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS

JAWAPAN

1 C 8. D 15. B

2. C 9. C 16. D

3. B 10. B 17. C

4. A 11. D 18. B

5. D 12. B 19. C

6. C 13. B 20. B

7. B 14. B

LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI

JAWAPAN

1 D 2 C 3 D 4 D

5 C 6 B 7 D 8 B

9 B 10 B 11 B 12 C

13 A 14 A 15 C 16 D

17 D 18 C 19 B 20 D

LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYAAN

JAWAPAN

1. C Siapa 11. B Berapa

2. B apa 12 .C siapa

3. A Bilakah 13. A Apa

4. B Mengapakah 14. C apa

5. B Berapakah 15. B mana

6. C apakah 16. A bagaimana

7. A Bilakah 17. C siapa

8. D Bagaimanakah 18. B siapa

\9. D berapakah 19. D siapa

10. A Siapa 20. C berapa

LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK

JAWAPAN

1. A mana 11. D ini

2. B itu 12. C sana

3. B ini 13. C sini

4. C mana – mana 14. B situ

5. C sini 15. A apa – apa

6. A mana – mana 16. C ini

7. A mana – mana 17. B mana – mana

8. A mana 18. B begitu

9. C mana 19. A ini

10. B apa – apa 20. D mana – mana

LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU

JAWAPAN

1. A 2. B 3. A 4. B

5. A 6. C 7. D 8. B

9. B 10. C 11. A 12. C

13. B 14. A 15. B 16. A

17. A 18. A 19. C 20. D

LATIHAN 7 : KATA KERJA

JAWAPAN

1. D 2 D 3. B 4. D

5. C 6. B 7. A 8. C

9. D 10. B 11. B 12. A

13. B 14. C 15. D 16. C

17. D 18. A 19. A 20. B

LATIHAN 8: KATA ADJEKTIF

JAWAPAN

1.D 2. D 3. A 4. B

5.D 6. B 7. D 8. C

9.D 10. B 11. A 12 B

13 C 14 C 15 C 16 A

17 D 18 C 19 A 20 D

LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA

JAWAPAN

1 A daripada 11 D daripada

2 C kepada 12 C pada

3 B ke 13 B dalam

4 C kepada 14 A untuk

5 D daripada 15 B akan

6 B untuk 16 C sejak

7 D hingga 17 A oleh

8 A terhadap 18 C untuk

9 C akan 19 B kepada

10 B oleh 20 C Antara

LATIHAN 10 : KATA HUBUNG

JAWAPAN

1. C 2. B 3. C 4. D

5. A 6. C 7. D 8. C

9. A 10. B 11. B 12. D

13. B 14. C 15. A 16. A

17. A 18.D 19. B 20. A

LATIHAN 11: KATA TANYA

JAWAPAN

1. B 2. C 3. A 4. B

5. B 6. C 7. A 8. D

9. A 10. C 11. D 12. D

13. A 14. B 15. B 16. A

17. C 18. B 19. D 20. A

LATIHAN 12 : KATA SERU

JAWAPAN

1.D 2. B 3. D 4. D

5.C 6. C 7. A 8. D

9. A 10. D 11. C 12. D

13. D 14. B 15. C 16. A

17. C 18. D 19. B 20. A

LATIHAN 13: KATA BANTU

JAWAPAN

1 A 2 C 3 D 4 C

5 A 6 A 7 B 8 D

9 C 10 C 11 C 12 C

13 B 14 A 15 A 16 A

17 A 18 D 19 C 20 D

LATIHAN 14: KATA NAFI

JAWAPAN

1 A 11 B

2 A 12 B

3 C 13 D

4 C 14 C

5 C 15 A

6 A 16 B

7 D 17 B

8 A 18 B

9 D 19B

10 B 20 C

LATIHAN 15: KATA PENEGAS

JAWAPAN

1B 2A 3C 4A

5D 6D 7C 8B

9A 10C 11B 12A

13C 14A 15D 16C

17C 18A 19A 20D

LATIHAN 16 : KATA PEMERI

JAWAPAN

1. C 2. B 3. A 4. B

5.C 6. A 7. A 8. C

9. B 10. B 11. A 12. A

13. B 14. C 15. B 16. C

17. A 18. C 19. C 20. A

LATIHAN 17 : KATA PENGUAT

JAWAPAN

1. A 2. C 3. B 4. A

5. D 6. A 7. A 8. B

9.A 10. D 11. C 12. A

13. D 14. A 15. A 16. A

17. D 18. C 19. C 20. B

LATIHAN 18 : KATA BILANGAN

JAWAPAN

1. B 2. C 3. B 4. D

5. D 6. A 7. C 8. D

9. C 10. A 11. C 12. D

13. A 14. C 15. A 16. D

17. C 18. A 19. D 20. B

LATIHAN 19 : KATA PERINTAH

JAWAPAN

1 D 2 B 3 D 4 A

5 C 6 C 7 D 8 C

9 B 10 D 11 C 12 B

13 A 14 C 15 A 16 C

17 A 18 C 19 C 20 D

LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN

JAWAPAN

1B 2C 3C 4A

5D 6A 7B 8D

9D 10A 11B 12A

13B 14C 15A 16C

17B 18C 19B 20D

LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF

JAWAPAN

1C 2. C 3. B 4. A

5B 6. B 7. A 8. C

9.A 10. A 11. B 12. D

13. C 14. B 15. A 16. B

17. A 18. C 19. B 20. A

LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH

JAWAPAN

1 B 2A 3C 4C

5D 6D 7C 8A

9D 10B 11C 12C

13C 14A 15D 16B

17A 18C 19B 20C

LATIHAN 23 : IMBUHAN

JAWAPAN

1 B 2 C 3 C 4 B

5 B 6 C 7 C 8 C

9 B 10 A 11 B 12 C

13 C 14 B 15 C 16 C

17 C 18 C 19 D 20 B

LATIHAN 24 : TANDA BACA

JAWAPAN

1D 2A 3A 4C

5C 6D 7B 8C

9A 10A 11C 12B

13D 14D 15A 16A

17D 18B 19D 20B

LATIHAN 25 : PENANDA WACANA

JAWAPAN

1. A 2. C 3. D 4. B

5. C 6. A 7. B 8. A

9. D 10. C 11. B 12. A

13. C 14. B 15. D 16. A

17. B 18. D 19. A 20. B

LATIHAN 26: KESALAHAN TATABAHASA

JAWAPAN

1. C 2. D 3. C 4. A

5. C 6. C 7. C 8. D

9. C 10. B 11.D 12.D

13.B 14. C 15. C 16. C

17.C 18. D 19. C 20. C

LATIHAN 27 : PENJODOH BILANGAN

JAWAPAN

1C 2B 3C 4C

5D 6A 7B 8A

9D 10B 11C 12B

13D 14C 15C 16B

17D 18D 19A 20D

LATIHAN 28 : PERIBAHASA

LATIHAN 28:JAWAPAN

1 A 2 C 3 B 4 C

5 B 6 B 7 C 8 C

9 D 10 A 11 A 12 B

13 C 14 D 15 A 16 B

17 C 18 D 19 D 20 C

LATIHAN 29 : SINONIM

JAWAPAN

1A 2A 3B 4C

5A 6D 7A 8A

9C 10D

LATIHAN 30 : ANTONIM

JAWAPAN

1C 2B 3D 4D

5A 6C 7D 8A

9C 10C

LATIHAN 31 : POLISIM

JAWAPAN

1A 2C 3A 4A

5A 6B 7C 8D

9A 10D 11C 12A

13B 14C 15A 16D

17B 18B 19B 20C

LATIHAN 32 : IMBUHAN

JAWAPAN

1. B 2. B 3. A 4. D

5. A 6. A 7. D 8. A

9. B 10. B 11. B 12. C

13. A 14. D 15. B 16. C

17. A 18. C 19. C 20. B

LATIHAN 33 :KATA MAJMUK

JAWAPAN

1 A 2 C 3 B 4 A

5 C 6 A 7 A 8 D

9 C 10 A 11 B 12 D

13 C 14 A 15 A 16 A

17 B 18 A 19 B 20 C

LATIHAN 34: KATA GANDA

JAWAPAN

1 B 2 D 3 B 4 A

5 A 6 A 7 B 8 C

9 C 10 C 11 A 12 D

13 D 14 A 15 B 16 D

17 D 18 B 19 C 20 D

LATIHAN 35:.BANDINGAN SEMACAM

JAWAPAN

1 A 2 D 3 D 4 A

5 B 6 B 7 B 8 C

9 D 10 B 11 C 12 C

13 B 14 A 15 D 16 C

17 A 18 A 19 C 20 B


No comments:

Post a Comment