Wednesday, November 30, 2011

RAGAM AYAT

Ragam Ayat

Dalam penggolongan kata, kata kerja terdiri daripada dua jens, iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif.

Kata kerja tak transitif ini pula ada dua bentuk, iaitu aktif dan pasif.

Ayat yang menggunakan kata kerja transitif aktif mengandungi subjek dan predikt yang mengandungi objek.

Dengan menggunakan imbuhan pasif di- atau kata bantu pasif kena, ayat transitif aktif dapat ditukar ragamnya menjadi ayat pasif.

Di samping itu, ayat aktf yang subjeknya terdiri daripada kata ganti diri orang pertama ( seperi saya, kami aku) dan orang kedua (seperti awak, kamu, engkau, anda) , kata ganti nama berkenaan boleh digunakan sebagai penanda pasif pada dasar kata kerja.

Ayat Aktif

Ayat Pasif

Subjek

Predikat

Subjek

Predikat

Frasa Nama

Kata kerja

Frasa Nama (Objek)

Frasa Nama

Kata Kerja

Frasa Nama (Objek)

Cikgu

memotong

rumput

Rumput

dipotong

oleh cikgu

Kereta itu

melanggar

tembok

Tembok itu

terlanggar

oleh kereta itu

Kucing itu

meratah

ayam goreng itu

Ayam goreng itu

kena ratah

oleh kucing itu

Ayat aktif mementingkan frasa nama yang menjadi subjek, iaitu cikgu, kereta itu dan kucing itu.

Ayat yang sama apabila dipasifkan, mementingkan objek ayat aktif , yakni rumput, tembok itu dan ayam goreng itu, dan oleh sebab itu, objek tadi dijadikan subjek ayat pasif. (lihat jadual di atas)

Dalam hal ini berlaku perubahan peranan kepada frasa nama.

Ayat songsang

Ayat-ayat pasif yang dibentuk oleh kata ganti nama boleh didepankan predikatnya untuk menjadi ayat songsang. LIhat jadual di bawah:

Ayat Aktif

Ayat Pasif

Subjek

Predikat

Subjek

Predikat

Saya

mengarang puisi malam ini

Puiis ini

saya karang semalam

Awak

mengukus kek itu untuk cikgu

Kek itu

awak masak untuk cikgu

Kami

menanam pokok-pokok bunga itu

Pokok-pokok bunga itu

kami tanam

Ayat boleh disongsangkan seperti berikut:

  • Saya karang puisi ini semalam
  • Awak masak kek itu untuk cikgu
  • Kami tanam pokok-pokok bunga itu.


Ayat-ayat berkenaan di atas bukan ayat tranditif aktif.

Kata ganti nama diri saya, awak, dan kami bukan subjek ayat berkenaan.

Subjek ayat berkenaan ialah puisi, kek dan pokok-pokok bunga.

Ayat-ayat ini ialah ayat pasif songsang.

Predikat ayat-ayat berkenaan dicetak miring.

No comments:

Post a Comment